Vogtland Heimat
Nu drick när emol wu nauf!

Kurzgeschichte "de Schpitzneohme"

 

de Schpitzneohme

Auch zum anhören.
<))

Heit will iech miech noerenn ganz gefaehrlichn Dehma woong.
Vurr virrzich, fuffzich Goahrn sei aenn efftersch Schelln oegdrueht wurrn, wemurr ze de Leit ne Schpitznoehme gesoocht hot.
Heitzetooch iss dess nimmr sue.
De Leit schtenne driebr unn lachn selbr miet.
Beereid woar e bekanntr Erholungsort furr de FDGB - Urlaubr.
(FDGB = Freier Deutscher Gewerkschaftsbund)
Fast dinn jedn Haus goobs e Schtiebl furr de Urlaubr.
Frier hott murr ae Sommerfrischlr ze die Menschn gesoocht, die meestns ass dr Stadt kumme sei, imm die wundrbare Landluft im Vochtland ze genießn.
Inn Beerreid woahr dr zentrale Oelaefpunkt dr Schradr. (Wirtshaus Redlschtae)
Dess Wirtshaus gibbts heitzetooch nimmr.
Do schtitt itze e scheß Aefamielienhaus.
Nu jednfalls sei die Urlaubr mit Sack unn Pack dueme Schradr oegeraest.
Do hamm se de Quartier zugetaelt kriecht unn hamm ae iehre Essnmarkn empfange.
Nooch dere Begrießingszeremonie sei de Urlaubr ze Fuß ausgeschwaermt. Iss goob doch niemand grueß der do lang e Auto hatt.
Nu itze sei de neie Gaest voellig orientieringslues luesgesappt.
De Mannsbildr hattn mestns 2 Kuffr, de Frauen iehr Handtasch unn de Kinnr, die lang eweng reesch warrn furr durr Foahrt unn denn rimmsitzn dinn Schradr.
De meestn sei bi durr Fabrik nuntr unn duntn bin Schubrts Paul noe dr erschtn Kreizing kumme.
Iss woahr villeicht Ende durr 60-icher Gaohrne und hott sich bi suerer Urlaubroekunft zugetrohng.
Durr Schubrts Paul woar dueme Zau gelaehnt unn hott die Velkrwandering beabsollviert.
Wuh de erschte Familie binn Paul eigetroffn iss hamm die in Paul folchndes gefrecht:
‚ÄěSie werden entschuldigen, k√∂nnen sie uns den Weg zu der Familie Sch√§dlich sagen?‚Äú
Durr Paul hott sei Zigarr ausn Mund genumme und hott lang iebrleecht bissr se retourgefreecht hott:
‚ÄěNe Schpitznoehme wisstr woll nett?‚Äú
Dess hatt e Nachburschfraa gehaert unn schpetr dinn Dorf braetgemacht.
Iss ganze Dorf hott sich do driebr ball krummgelacht; abr horcht naer emoll haer.
Durr Paul kunnts binn bestn Willn nett wissen ze woss vurren Schädlich die wottn.
Zudem hießn de mestn Schädling zi dere Zeit mittn Vurnoeme ae nuch Kurt. Iss goob folchende Schpitznoeme vurr die Leit die alle Schädlich hießn.
Dess warrn se binn Hensel, binn Heiner, binn Roßner, binn Puberer, binn Friedl, binn Kuhos, binn Koebes, binn Fuchs, binn Russ, bi durr Marie, und bi durr Ent.
Nu kenntr itze ne Schuberts, Paul vurrschtiehe, warum der ne Schpitznoeme wissen wott.
Wuh die Schpitznoeme heerkumme sei dess waeß heit niemand grueß meh.
Naer bi durr Ent iss dess bekannt.
Durr Entn Kurt iss als klaener Gung emoll haemmgerennt kumme unn hott ganz aufgerecht gesoocht: ‚Äě binn Otto iss de Ent deheggt‚Äú. Seitdem woahr dess naer nuch de Ent.
De Schpitznoeme sei oft ae aff de Frae iebertroong wurn und ae an de Kinnr vurraerbt wurn.
Wenn irchendjemand in Beereid noonge Heinz Schädlich gefreecht hott, hamm de mehstn Beereidr mite Schultrn gezuckt.
Hott murr abr noonge Entnheinz gefreecht, hott des jeds klaess Kind gewesst wer dodurmiet gemaent iss. Jednfalls zi dere Zeit.
Wenn se zinn Kurt Ent gesoocht hamm, do iss daer richtich buieß wurn.
Durr Entn Kurt hatt mittn Fetzn Kurt, der obr nett Schädlich hieß, dueme Schportplatz e klaene, iebrdachte Bank ass Holz autgebaut. Ehm e Buud.
Do sooßen die zwee immr dinne wenn Fußball geschpielt wurn iss.
Wehedehm wenn sich doo jemand annersch neigericht hatt, eh de Ent unn dr Fetz kumme sei.
Do ging durr Schpuuk lues unn durr Schteckn iss ae mannichsmoll zinn Eisatz kumme.
De Zuschaur vurr dere Seit wuh de Kabiene warrn hamm nooch geschriern:
‚Äě Ent woss issn lues‚Äú.
Do iss durr Kurt wie vurr durr Darantl gestochn aunrimm geschuußt kumme unn wott wissen wer do Ent geschriern hott.
Durr Kurt hott do kaenn Schpooß vurrschtandn.
De Schädling warrn woll ze dere Zeit de greßte Dinasdie inn Beereid.
Obbr glei durrnooch unn nett weit weg, villeicht zegoohr vorrnweg, sei de Dressln kumme.
Dess warrn se bin Gaser, binn Salzhans, bin Klaps, bin Zit, bin Lieb, bin Schwarzenlieb,
bin Mahling, bin Gette, bin Merdes, bin Holzpaul, bin Schruet, bin Schtoll unn bin Schneider.
Unn allezamm hießn Dressel.
Iech will ja itze net behauptn daß do aeh eweng Innzucht e gewisse Roll geschpielt hott, daß ze derezeit sue arch viel die selbn Noehme hattn.
Nu echol, iss woahr halt sue wies woahr.
Iss goob nu aeh nuch annere Schpitznoehme, die aeh odr nischt mit de Schädling odr de Dressln zetoehattn.
Do goobs iss Ferdl, ne Zisch, ne Milichfritz, de Laerch, ne Soele, ne Salzhans, ne Bucher,
ne Laebertran, ne Seidnschwanz, ne Schportmax, ne Vorschdant, ne Onkl Saam, ne Mops, binn Toffl, de Olch, dr Winze, dr Ruete, ne Grabbse, ne Quetscher, ne Pumpr, ne Lix, und und und.
De meestn lehm heit nimmr, naer nuch de Kinnr unn Kinneskinnr.
Iech bitt naer recht schie dodrimm, daß mei Geschichtl niemandn aerchert, denn ze denn Zweck hoh iech des net aufgeschriem.
Maenn Voetr Gerhard unn meinr Muttr Edith mecht iech ganz arch dankn.
Ohne dennen ihrer Hilf hett iech des Geschichtl net schreim kenne.
Wer nuch meh waeß vurr de Beereidr Schpitznoehme Schädlich unn Dressel odr iebrhaupt, denn mecht iech bittn mier ze schreim, vollings wemmr waeß wie se entschdandn sei.
Villeicht gibbs do noochert e neis Geschichtl?


Michael G. Stieber

Dezember 2020


Impressum

Quellennachweise

  • Alle Bilder sind urheberechtlich gesch√ľtzt, d√ľrfen weder vollst√§ndig oder auszugsweise kopiert oder vervielf√§ltigt werden.
Icons erstellt von Freepik from www.flaticon.com