Vogtland Heimat
Nu drick när emol wu nauf!

Kurzgeschichte "de nacketn Tatsachn"

 

de nacketn Tatsachn

Auch zum anhören.

<))

In de Haerbstferien sei murr efftrsch nein Träningslaacher naufm Johannstadt gefoarn.
Do warrn 2 ‚Äď 3 schwarze, grue√üe Brettrhaisr ner vurr den Zweck genutzt wurrn.
Iech koe nimmr ganz genau soong ob iech nett ebissl wos vurrmisch odr durchenannr hau, obr aens koe iech genau soong, iss sei kaene Lieng.

De ganze Träningsgruppe vurr uns warrn immer sue acht bis zeeh Mann.
Maedle warrn kaene durrbei.
Aeh vurr Brunn unn Rempesgrie warrn gressere Gunge drbei. De grueßn Gunge hattn ae iss Soong. Mier klaennrn, mier warrn do wu mier is erschte Moll durrbei warrn sue 11 Goahr, hattn nischt ze piepsn.

Wemmr Ausdaur trenniert hamm, do gohngs im Traab Richtung Hennebaerch, Jugl unn nooch Oberjugl und zerrick nooch Johannstadt.
In aenn vurr die 3 Daerfr goobs aeh dozemoll e Wirtshaus. Iech waess nimmr wies hieß unn wuus ginau woar
De grueßn Gunge hamm do moll Halt gemacht und mir Klaennern musstn aeh miet rastn und hamm, wer Geld hatt, emoll e Limenade getrunkn. Wer kae Geld hatt, der hott emoll Leitingswassr griecht. Nooch goengs waettr.

Murr hattn ae Zeitn dinn durr Turnhall oegemeld. Dess woar immr schennr wie Ausdaur.
Mier hamm Kraftträning gemacht,Volleiball, Handball und ae Fußball geschpielt. Mier hamm unns do immr urndich neine Zeich gelehcht unn warrn durrnooch richtich ausgemaerglt.

Wenn Vormittich Schpringträning woar, do woar nooch Nohmittich Turnhalle oegesoocht.

Binn Schpringe goobs de tollstn Ereichnisse.

Mier sei net mit erenn Helm geschprunge wie heit de Schanznadlr.
Mier hattn naer e Ledrkapp unn soong aus wie Raumfoahrer nooch dr Landing.
Mier sei dozemoll vurrer Schanz geschprunge, die net nehm dr Erzgebirgsschanz schtand.
Die woar wenn murr vurr Johannstadt kumme is rechts neine Wald. Die annern Schanzn warrn aff dr linkn Seit. Nemmt miech net bin Wort, denn is iss iebr 50 Goahr heer

Die Schanz mit denn Aenzlschtandort rechts dinne Wald woahr e 25 m-Schanz unn vurr dere mit Mattn belechtn Schanz sei mier geschprunge.
Iss warrn ziehmlich warme Tooch wu mier do geschprunge sei. Murr musstn ja ae ne Träningsoazuch oeziehe, denn wemmr moll geschtirzt is, iss haeß wurn auf de Plastemattn.
Also hammr an die Tooch binn Schpringe ganz schie geschwitzt.
De Mattn musstn ae echool emoll gewaessert waern, daß se gut rutschich warrn.
Nu jednfalls woar iech ae wiedr naufgeloffm, Aufziech goobs doo nuch nett, jednfalls nett sette die Menschn dingenaufgeschafft hamm.
Annere Aufziech kumme nuch vier dinn do denn, maenn Geschichtl.
Uehm oekumme hatt iech nuch zwee Träninskolleeng vor mier, eh iech droekumme bie mit maen Schprung.
Mier sei denn Vormittich beschtimmt 6 odr 7 moll geschprunge eh murr neiraehme kunntn.

Wuh iech wiedr droe woar goens lang eweng auf Mittoch zu unn de Konzentrazion hatt woll
ae eweng noochgeloon.
Iech waer dess in maen ganzn Lehm nett vurgessn, wie iech aus durr Oelaefschpur rechts nauskumme bie unn bie villeicht fimpf Metr vurrn Schanzntisch mittn rechtn Schneeschuh dinn Gelennr vurrn Oelaeftorm haengegebliem.

Sau altr, hotts miech vurrne Schanzntisch nohgelummrt.
Iech bie gor nett biss nauf de Mattn vurrn Auslaef kumme, nae durrvorhr hiehne Dreck hotts miech gehaue.
Ob iech vurrn Schrack lienggebliem bie odr obbs murr eweng de Gedankn genumme hatt waeß iech heit nimmr.

Vurrn Oefang nooch denn Schtorz hott mier goar nisch wehgetoe. Iech musst zeerscht de Knochn nooch unn nooch beweeng imm ze wissn woss lues iss.

Gebrochn hatt iech nischt, abr iss ganze Gebiech hott weh getoe. Du schpierscht mittemoll
Knochn, Sehne unn Muskln, wuu de vorrneweg goar net gewesst hosst, dass die gibbt.

Dr Tränr unn alle Schportskammeradn, die dess Uhgelick gesehe hamm sei immgehend gerennt kumme und wottn helfm.
Durrwaelle hatt iech miech vurr selbr lang wiedr aufgerapplt, de Schneeschuh rohgeschnallt unn schtand noahne Schanztisch gelaehnt, wie besoffn dort.
De Knie hamm geziddert wie Espmlaeb, sue wie iech dess naer nuch zweemoll im Lehm bis itze durrlebbt ho.
Dess Gefiehl winsch iech maenn gresstn Feind nett.
Do kunnt ae nuch kae Notdoktr odr e Kranknauto oegerufn waern, iss goob ja dozemoll kae Telefon bi dr Schanz unn kae Handtelefon oder geschweichedenn e Schmartfon.

Noocherurr guutn hallm Schtunn, wuu se miech neine Kampfrichtrturm geleecht hattn, bie iech wiedr huech unn hooh gedacht, wenn iech waettr lametier schickt miech dr Träner emende haemm.
Iss woahr murr immr nuch sauschlecht.
Noohmittich noohnge Essn unn Mittoochsruh goengs nei durr Turnhall.
Iech durft net miet unn mußt ellae dinn dr Unterkunft bleim. Iech hatt miech neine Bett geschteckt unn woar eigeschloofn.

Iehr freecht eich nu langsam, wos hott des allis miet de nacktn Tatsachn zetoe.
Warrts naer ab, iss gitt glei lues.

Wuuh nooch de Kammeradn vur dr Turnhall wiedrkumme sei, do bie iech mit de klaenn Gunge zeerscht duschn gange. Iech hoh gedacht, des warme Wassr kennt mier gutdoe.

Dinn Keller warrn de Waschraime unn ae de Duschn. Die warrn abr nuchemoll durcherer Dier vurrenannr getrennt.
Dinn Waschraum warrn Heekn zinn Aufhaenge vurr de Klamottn unn dinn dr Dusche aeh.

Mier sei schnurschtracks during Waschraum nei ne Duschraum marschiert.

Woss itze kimmt waert ihr goahr nett glaem.
Dinn denn Duschraum warrn gefiehlte fuffzich nackete gunge Frauen binn duschn.
Sapperrloot. Sau altr und iech waeß goar net soot Kraftausdrick.
Wie scho gesoocht, mier warrn sue 11 ‚Äď 12 Goahr unn iech glaeb iech hatt bis denn Tooch nuch kae Frae schplittrfoesrnacket gesehe.
Die gunge Maedle, se warrn villeicht sue 17 ‚Äď 18 Goahr, hamm gekwiekt unn geschriern wie binn Zoebrechr.
Zeerscht hamm die aenn de Rickseit hiehgehaltn unn die annern de annere Seit. Wie de geoeltn Blitz hamm ruckzuck alle de Rickseit hiegehaltn. Dess waess iech nuch genau.

Mier sei ae durrschrockn gewehn unn hamm aufm Absatz wiedr immgedreht unn sei naus aus dr Dusche unn ae naus ausn Waschraum.
Daun Gang sei uns unnere grueßn Gunge entgehngkumme unn hamm gefreecht warum mier wie vurr dr Darantl geschtochn do rausrammln.
Mier hamms durrzehlt unn sei waettr dingenauf nei unnere Zimmr. Bi de grueßn hotts nuch e Schtick gedauert bis die kumme sei, abr ihr kennts glaem die hamm die gunge Maedle nimmr nacket gesehe. Die hattn sich durrwaelle, sue naß wie se warrn, de Träningsoehziech oegezueng.

Dinn dere ganzn Unterkunft woahr e aenzichs Teatr unn Gehantier daß murr goar kae richtiche Lust hattn zinn Umdbrotessn ze giehe.

Des Abenteir hott ae maenn Schmaerz eweng vurrgessn loon, naer de blau Fleck ieberoll hamm nuch wehgetoe.

Binn Umdbrotessn goeng des Teatr waeddr. Denn gunge Weibsbildern iehr Tränere hott siech be unnern Träner beschwert, daß mier elende Schpannr sei dettn.
Unner Träner wott nu vurr uns wissen, woss richtich lues woar
Mier hamm allis ehrlich durrzehlt unn uns woar klar, daß die gunge Maedle dinn unnrn Männrwaschraum untr durr Dusche warrn.
Die hamm des abr nett geklaebbt, drimm is noch ne Umdbrot e Tatortbesichtiching vurreinbart wurrn.
Dunttn Keller oekumme sei Zwehe vurr die gunge Maedle schnurschtraks aufm Männerwaschraum zugeschteirt und wuuse dess Schild mit den Moe drauf gesehe hamm iss ihne iss Feir vurr de Aeng geflueng. Mier hattn rechtbehaltn unn die Weibr nett.

Ne nächstn Tooch hatt sich die Sach nu wiedr eigerenkt. Die Tränere vurr die gunge Frauen hott uns binn Friehschtick durrzehlt, daß se vurr Machdeburch sei und sesei de Juniorinne vurr denn Handballvurrein SC Machdeburch.
In Johannstadt hammr jeds Goahr ewoss Neiss durrlebbt, abr dess iss nu wiedr e annersch Geschichtl.
Michael G. Stieber
09/2020


Impressum

Quellennachweise

  • Alle Bilder sind urheberechtlich gesch√ľtzt, d√ľrfen weder vollst√§ndig oder auszugsweise kopiert oder vervielf√§ltigt werden.
Icons erstellt von Freepik from www.flaticon.com