Vogtland Heimat
Nu drick när emol wu nauf!

Kurzgeschichte "de ruete Taschnlamp"

 

de ruete Taschnlamp

Auch zum anhören.

<))

Kennt iehr eich nuch droe durrinnern, wos dess vurr e Sach woahr wenn des auf Weihnachtn zugange iss. Iech woar sellmoll acht Goahr alt.
Murr woahr geschpannt wie e Flitzbueng waell murr ja aff de Bescheering gehofft hott.
Jeeds Goahr woahr vorrneweg dieselbe Predicht. Heier brengt dr Rupperich dier nischt, waell de nett gefolcht host. Unn jedsmoll goobs ewoss.
Dodesmoll hooh iech mier nischt sehnlichersch gewinnscht wie e Taschnlamp.
Nohnge zebettgiehe hoh iech immr nuch eweng gelesn.
Noohch binn lesn langsam eischloofn unn binn eischloofn siech nuchemoll nei der Geschicht neibegeehm unn siech de Leit vurr denne geschriem wurn iss lewennich vierzeschtelln.
Des woahr mei Welt.
Iss ganze Probleem vurr dere Sach woahr, daß iech kae Taschnlamp hatt unn kae Nachtischlamp, die iech unner de Zuhdeck schteckn kunnt, ae nett. Iebrn Bett hing e kleane Wandlamp mit eren konischn gleeserne Lampnschierm. Do woahr e Schtrick droe, der be dere Lamp untn rausgehaengt is unn wue murr ei unn ausschaltn kunnt.
Jedesmoll wenn iech de Wandlamp oegezindt hatt, do hotts net lang gedauert, do iss duntn Haus geschriern wurn: ‚Äě Licht aus‚Äú ! Nooch hatt iech ne Salat und iss lesn woahr vurrbei. Zweemoll hamm se nett geschriern, waell murr hott gewesst wemmr net gehaehrt hott nooch iss die Sach esskalliert unn dess hott murr nett sueweit kummeloon missn. Jednfalls nett sue knapp vurr Weihnachtn.
Denkt eich emoll nei, ob siech heitzetooch nuch e achtgeehricher Gung nischt sehnlichersch winnscht wie e Taschnlamp. Nu ja; is iss ae lang siemefuffzich Goahr her unn iss waer ae scho net normal, wenns heit nuch sue waer wie vurr siemefuffzich Goahrn.
Dr Kriech woahr erscht achtzn Goahr vurrbei unn unnere Leit musstn jedn Pfeng dreimoll immdrehe eh sinn ausgehm kunntn, waell se hamm net viel vurrdient.
Mei Vatr dr Gerhard woahr bi de Telefonr unn hat iss Amt in Gecherschgrie. Mier hattn desweeng durrhamm ae e Telefon. Wenn dess geklingelt hott, do iss mei Gro√ümuttr Toni jedesmoll durrschrockn unn hott gesoocht: ‚Äě Iech gieh nett noe‚Äú. Dr Vatr hat ae e Jawa als Dienstmoterrod. Schpetr issr zinn Forscht gange unn hott als Schtaerzr und nooch als Holzvurrloodr dunntn Boehuef in Gecherschgrie gearbeit. Sue hott siech dess ae mittn Geldverdiehne echohl eweng gebessrt. E Telefon hatt murr nooch kaens meh.
Mei Muttr de Edith hott dinne Ellefeld bi erenn Schtickereibetrieb iss schteppn gelaerrnt und hott spetr dinn dr Schpitz in Auerbach am Band als Schteppere auf Leistung gearbeit unn doh goobs nooch ae meh Zastr wie dinn Ellefeld.
Nett naer nehmbei gesoocht, unnere Leit lehm ae heit nuch alle beede unn dess iss meiner Schwestr Evelin unn mier de gresste Fraed woss naer do dere Welt gibbt.
Nu iss woahr eperemende zwee Wochn vurr Weihnachtn, do woahr mei Muttr dinn durr Schtadt. De Schtadt woahr ieberoll vurr jedn e annere Schtadt. Be unns in Beerreid woahr de Schtadt ehm Auerbach. Wuh se grood mittn Schtaatsauto, sue hott mei Großemuttr Toni zinn Bus gesoocht, hamm woahr und hatt de Taschn hiehgeschtellt unn mußt nuchemoll aus dr Schtuub naus, hoh iech miech iebr die zwee Taschn drieberdrheer gemacht.
Schnell hatt iech miech nei de Taschn gegrohm unn weistrsechs iss hott e Karton rausgeschpitzt wu vorrndrauf e ruete Taschenlamp naufgedruckt woahr. Iehr kennt eich gohr nett vierschtelln woss iech vurre Fraed hatt. Itze hatt iech ball mei Taschnlamp.
De Tooch vuer Weihnachtn kunntn goahr net schnell soot vurrgiehe. De Vorweihnachtszeit woahr oftemoll ball schennr wie de Festtooch. Iss looch immr e besonnerer Duft dinn Haus, waell efftersch aemoll e Rächerkaerzl und ae moll e Lichtl oegezinnt wurn iss. De vier Adventssunntich iss immr iss naechste Licht oegezinnt wurn duem Adventsleichtr. Deer hatt vier Arm vurr de vier Lichtr unn inn dr Mitte inn goldene Schtern. Vier Engel warrn aeh miet duem ne Leichtr die hattn Trumpetn unn hamm getoe wie wenn se schpieln. Eftrsch hoh iech miet de brenndn Kaerzn geschpielt und hoh ae moll e Reisichzweigl noe dere Flamm gehaltn. Iss durft niemand sehe, sinst hotts gehissn, tu nett zindln. Se hattn halt Schpundis dass murr iss Haus oegezindt hott.
Unn iebr allem looch e Haemlichkeit die siech geschteichrt hott bis zinn Heilichummd. Durr Heilichummd woar e ganz e langr Tooch. De Zeit vurrn aufschtiehe bis ummst noong Essn woahr ohne e End ze nemme gefiehlte fuffzich Schtunne.
Ann denn besoochtn Heilichummd 1963 warrn ae mei Opa Moritz unn mei Oma Paula vurr Grieboch miet durr haemm be uns. Murr hamm allezamm gessn und nooch sotts zurr Bescheering giee. Iss wohr ae iss letzte Weihnachtn wu mei Opa Moritz durrbei woahr, waell er is Goahr drauf korrz vurr Weihnachtn miet neinefuffzich Goahr, wienooch ae immr, viel ze zeitich schtaerm musst.
Iech durft ne ganzn Tooch nett nei dr Wohnschtuu unn de Schiebetier iss zugehängt wurrn waell do Gloos dinne woahr. Des Gloos woahr zwoahr blind, hatt obber e Mustr miet e poar Schtelln wu murr dorchgukn kunnt.
De Schpanning iss bis zinn zurreisn oegeschtieng geween be mier. Eweng beruicht woahr iech scho, mei Taschnlamp hatt iech ja lang ausschpioniert.
Durr Vorhang iss rohkumme unn iss goob wie immr denn Satz: ‚ÄěDurr Rupperich woahr do‚Äú. Nu bie iech naus durr Wohnschtu wie e geoeltr Blitz unn meine Aeng sei echol gresser wurn.
Iech ho e Zuchbrett griecht unn de Ziech sei lang gefohrn. Iech woahr paff, waell iech dodrmiet goahr net gerechnt hoh unn goohr nischt geahnt hoh.
Lossts miech korz machen, wenn iech des ganze Zuchbrett sett beschreim, waer des e Geschichtl vurr siech. Des Zuchbrett hatt zwee Kreise. Der aehne Zuch iss durch eren Tunnl gefohrn unn durr annere iss iebrn Baerch gefoahrn. Aufm Zuchbrett goobs inn Boehuef, e Schneidmiehl mieterer grueßn rundn Feieress unn freilich ae Wohnheisr, Auto, Leit unn ae Beimr. Iss goob inn Personezuch unn inn Gietrzuch.
Durr Gietrzuch hatt e Elektrolock vurrn droe unn durr Personezuch e belgische Diesllock.
Allis in Allem e supr Zuchbrett wu mei Gung durr Nico nuch viele Goahr durrmiet geschpielt hott. Dess Zuchbrett stitt heit nuch be uns dinn Kaemmerle waells einfach schotdrimm iss dess Zuchbrett wegzetoe. Iech mecht naer an die wahnsinnich vieln Schtunne durrinnern, die mei Vatr duem den eiskaltn Waerkstattbuedn zugebracht hott, im dess ze baue.
Nuja, nooch goobs de Bornkinnle vurr de Griebechr unn de Beereidr Grueßeltrn. Iech hoh gedacht nu musst ae langsam mei sehnlichst gewinschte Taschnlamp durrbei sei.
Nischt woahrsch!!
Iss goob kae Taschnlamp. Iech hatt se abr doch dinn dere aenn Tasch gesehe. De ruete Taschnlamp woahr emende goahr net vurr miech gekaeft wurrn. Die sott woll de Muttr naer vurr jemand annersch mietbrenge.
Nooch durr Bescheering hoh iech miet maenn Zuch geschpielt. Freilich hoh iech miech gefraet wie e Kenich iebr denn Zuchbrett obr de Entteisching waell iech kae Taschnlamp kriecht hoh sooß ae arch tief.
Des Zuchbrett wohr dumeren Holzgeschtell dess mei Vatr als gelaernter Tischlr selbr gebaut hott. Murr soolts abr net sehe. Desweeng iss rundimm e Vorhang aus Schtoff noegeschpannt wurn. Do druntr schtand iss ganze Zubeheehr, de Karton vurr de Heisr unn de Lokemotievn und dess ganze annere Zeich.
Zwee odr dreimoll bie iech ne Heilichumd do nunntr gegrochn unn hoh eweng gezannt, weeng durr ruetn Taschnlamp die heit zinn Heilichumd emende jemand annersch griecht hot. Mei Muttr hott scho wei√ükriecht, da√ü mit mier woss hott. Se hott siechs denkn kenne warum iech geguckt hoh wie e Eichhaerrle. De Muttr hott gesoocht: ‚ÄěWeihnachtn iss doch nuch nett vurrbei‚Äú.
Ne Heilichumd kunntn murr als Kinnr immr weng laengr aufbleim, waell murr ja miet denn neeie Zeich woss goob ae schpieln wottn.
Irchendwenn goengs nooch emoll nein Bett.
Ne naechstn Toch ne 1.Weihnachtsfeiertooch hattn murr Vormittich Besuch vurr meinr Muttr ierer Tante Hilde miet ihrm Moe ne Werner unn iehrn Maedl de Christine, die sue fimpf Goahr eltr iss wie iech. Doo goobs ae immr e klaess Geschenkl unn iech woahr langsam wiedr eweng geschpannt, net sue arch wie ne Heilichumd abr scho ehm geschpannt.
Grueß woahr mei Geschenkl nett vurr durr Tante Hilde. Iss woahr schie eigepackt mieteren Weihnachtspapier unn iss hoot siech oegefiehlt wie e klaenr Kartong.
Kennt ihr eich vierschtelln woss do dinne woahr?
Iss woahr mei ruete Taschnlamp dinne, die iech mier sue sehnsichtich gewinnscht hoh. Sue Fraed. Niemand annrsch hatt se griecht, mei woahrsche.
Imms eich emoll ze durrklaern, se woahr hintn flach unn zinn aufklappm, waell e Flachbatterie neikumme iss. Vurrn woahr dr Reflektr mittn Birrle unn an durr Seit e Schiebeschaltr zinn ei unn ausschaltn. Iss Geheise woahr komplett ass Blech und feierruet lackiert.
Mei ruete Taschnlamp miet der iech viele Goohr dinn Bett nuch eweng vurn Eischloofn gelesn hoh gibbts heit nimmr. Di Flachbatterie iss moll ze lang dinnegebliem unn iss ausgeloffn. Do woahr is ganze Blechgeheise vurrost unn aun woahrsche ae lang vurrn Rost oegegriffn unn nimmr ze rettn. Mei ruete Taschnlamp wegzehaue hott miech fast genausue beriert, wie wu iech se griecht hoh.

Michael G. Stieber
November 2020


Impressum

Quellennachweise

  • Alle Bilder sind urheberechtlich gesch√ľtzt, d√ľrfen weder vollst√§ndig oder auszugsweise kopiert oder vervielf√§ltigt werden.
Icons erstellt von Freepik from www.flaticon.com