Vogtland Heimat
Nu drick när emol wu nauf!

Kurzgeschichte "de Mopedfoahrschul"

 

de Mopedfoahrschul

Auch zum anhören.

<))
de Mopedfoahrschul
Is hott siech esue im 1967 zugetroong. Iech woahr sue 11-12 Goahr alt und is hott dinne de Fingr gegrabblt, wemmr emoll in gressrn Gung mietern Moped gesehe hott. Murr wotts halt ae emoll prowiern. Iech hoh ne Grueßvoetr immr genau beabsolviert, wennr sei Moped, e SR2, luesgeloon hott und luesgefoahrn is. Ausschpioniert hatt iech, daß auf durr Lamp eigeschaltn waern mußt. Durr Benzinhoe is aufgemacht wuhrn und bi de Pedalr, ball wie bin Fohrrood, is mittren kurzn Tretr durr Motur luesgeloon wuhrn. Nooch mußt murr miet durr linkn Hand de Kuppling ziehe, den Kupplingshebel nooch vorn noowaerts drickn und murr hatt ne erschtn Gang dinne. Wemmr itze den Kupplingshebl langsam luesgeloon hott und den Gasgriff mit durr rechtn Hand langsam nooch hintn gedreht hott, goeng de Foahrt lues. Also die Sach woahr kinnrleicht hoh iech gedacht. Des Schtartprozedere is murr echool dinn Kopf rimmgeschwirrt. Zegutrletzt hoh iech wirklich gedacht, daß iech die Sach gut bewaerkschtelling kennt. Is mußt naer durr richtiche Moment ohgepaßt waern, wuh de Luft rae woahr. Is hott ae goahr nett arch lang gedauert. Anneren Sunnumd Noochmittich woahrsch nooch meinr Maening sueweit und is Moped schtand ae muttrseelnellae dinn Huef. Iech hoh den ganzn Schtartviergang dinn maenn Kopf nuchemoll durchgeschpielt.
Itze paß auf, itze goengs lues. Wie iechs lang waettr vorn beschriem hoh, is alles ohgeloffn, wie wenn iechs lang hunnertmoll gemacht hett. Naer durr letzte Drickr bin oefoahrn hot gefehlt. De Kuppling rauslohn und Gas gehm hott nett richtich harmeniert. Entwedr de Kuppling ze schnell nausgelohn odr zewing Gas gehm. Des Moped is jedsmoll vurreckt. Bin gefiehltn fuffzichstnmoll hotts geklappt und dess Moped hott siech eweng huppfet in Beweching gesetzt. Ach du Scheiße und itze? Nu ja murr kunnt ja ganz gut Foahrrood foahrn. Des Lenkn woahr kae Problem vurr miech. Naer is Gasgehm mußt siech nuch eischpieln. Des goeng vurrn Oefang nuch eweng arch hollberich. Is goob naer Vollgas und kae Gas, de Mitte ze finne, do hott is Gefiehl gefellt. Iech hoh sue Runde vurr Runde dinn durr Wies aunrimm gedreht. Dinn durr Mitte vurr durr Wies schtandn Obstbaimr, do hoh iech miech nett getraut durchzefoahrn.
Auf aemoll hoh iech dinn Aungwinkl maenn Grue√üvoetr ne Huef herkumme sehe. Der hott wie e Willr mit seine Arm gefuchtlt. Is hatt doch gehissn, durr Grue√üvoetr waer daun Wald. Nu itze woahr de Buttr braun. Wuh iech, vollr Schtolz binne vurbeikumme bie, hottr murr uhnmi√üvurrschtaendlich ze vurrschtiehe gehm, da√ü iech sofort oehaltn sott. Blitzartich is mier durnge Kopf geschossn, da√ü iech bin Eischaltn, Luesloon, bin Kuppling ziehe, bin Gasgehm und bi Alliss aufgepa√üt hoh, wie bin Moped is Luesfoahrn gange is. Naer wie murr des Moped wiedr oehaltn kunnt, do hatt iech vorneweg kaen Gedankn droe vurrschwendt. Des hoh iech einfach net gewe√üt. Wuh iech is naechste Moll bin Grue√üvoetr vurrbeikumme bie hoh iech geschriern: ‚Äě Iech wae√ü nett wie is Oehaltn gitt‚Äú. Geleich drauf hoh iech zwischn Haus und Garasche de Rohwerr schtiehe sehe. Des kunnt villeicht mei Retting sei. Zeeh Metr vor durr Rohwerr hoh iech is Gas weggenumme, bie vurrn Sattl rohgeschprunge hoh abr ne Lenkr waettr festgehaltn. Sue in dere Schtellasche hoh iech des Moped zwischn de Handgriff vurr dere Rohwerr neilaefn loon. De Rohwerr hotts emende nuch 3 - 4 Metr vierwaerts geschuem und nooch is des Moped vurreckt. Mei Grue√üvoetr woahr de letzte Runde hintr mier hergerennt, hott miech abr nett eihulln kenne. Durr Zorn woahrne nein Gesicht geschriem. Kaum hatt iech des Moped eweng komisch oegehaltn und dinn dere Rohwerr laene loon, goang de wilde Hetz lues. Iech bie vorrnweg, im de Waerkschtatt rundimmedimm gerennt und durr Grue√üvoetr hintrheer. Waell iech ze derezeit lang ganz schie schportlich woahr, hattr woll kae Mechlichkeit gesehe miech eizehulln, obwohl durr Zorn ae e ganz schiehnr Oetrieb sei koe. Nooch durr drittn Runde, ohne miech eizehulln, hottr in Schtae aufgehuem und obrhalb durr Waerkschtatt und untrhalb vurrn Weschplatz hottr ne Schu√ü luesgeloon. Gut da√ü iech do lang durr Krimm Richting Huef wiedr nimm woahr, wuh durr Schtae dinn Schupfnfenstr eigeschloong is. Iech wohr sue durrschrockn, da√ü iech wie oegeworzlt schtiehegebliem bie. Durr Grue√üvoetr woahr woll iebr siech selbr durrschrockn und hott die Hetz ae aufgehm.
Iech mußt murr e Predicht oehorng, bie korz und lang gehaeßn wuhrn undr hott murr miet allin Mechlichn gedruht, wenn iech mier eifalln lossn sott, des naer nuch aemoll ohne ihn ze prowiern.
Miet denselm Moped hoh iech 1970 maen erschtn Fiehrurschein gemacht. Durrvor hoh iech nuch viele Rundn daun Wald, durr Kiehtraeb nimm und dinn Gartn gedreht. Is Oehaltn hoh iech numeh ae gekunnt. E urndiche Mopedfoahrschul goobs ze dere Zeit net.
Ze dere Priefing mußtn murr neine Auerboch naufn Polezeikreisamt. Erscht woahr de Theorie und waer die beschtandn hatt, is gleich drauf zurr praktischn Priefing zugeloohn woahrn. Natierlich hammr de Theorie beschtandn. Nooch goengs naus durr Welt. Vorne altn Polezeikreisamt, dueme untrn Boehuef und geengiebr vurrn Postamt, woahr de praktische Priefing. Murr mußt e Achte foahrn und dinnurin Viereck vurr uhgefaehr aenn moll aenn Metr oehaltn. Des hammr freilich ohne e grueß Aufhems durrledicht. De weiße Maus hott uns ze gutrletzt gefreecht, wie murr denn miet unnere Moped vurr durr Beerreid neine Auerboch kumme sei. Mier hamm freilich gesoocht, mier hammse geschuehm. De weiße Maus hott uns des nett geglaebt. Is hott ae nett geschtimmt. Durr Kaisrschtrooß nauf, wuh itze durr Kreisvurrkehr is, do sei murr ohgeschtieng und hamm goahr vier durr Polezei geschuem. Noocherur guutn Schtunn hatt murr unnere Fleppn, geschtemplt und untrschriem. Heitzetooch is do goarnet meh droe ze denkn. Ostzietohgeleich durrnooch hoh iech miech aufn Weech naufm Grieboch gemacht, wuh meine Leit bi maen Vatr seinr Tante Linna, gearbeit hamm. Nu ja, bis Falknschtae hatt iech kaene Probleme miet maen Moped. Richting Grieboch woahrsch woll eweng iebrfordrt und is eftrsch aefach vurr selbr ausgange. Noochr klaenn Ohkielingszeit goangs jedsmoll scho wiedr waetr. Iech hohs abr geschafft, wenn iech ae durr Rußhitt nauf eweng miet tretn mußt, ehm wie wemmr Fohrrood faert.
Iech hatt viel Naeme bi maen Grueßvoetr, mei Schtolz, Laussack, Lausgung obr ae Sauhund. Iech glaeb je aeltr iech wuhrn bie, woahr durr Letzturre aufn erschtn Platz. Abr dess sei nu wiedr e ganz annere Geschichtle

Michael Stieber
Mai 2022


Impressum

Quellennachweise

  • Alle Bilder sind urheberechtlich gesch√ľtzt, d√ľrfen weder vollst√§ndig oder auszugsweise kopiert oder vervielf√§ltigt werden.
Icons erstellt von Freepik from www.flaticon.com