Vogtland Heimat
Nu drick när emol wu nauf!

Kurzgeschichte "dr kaputte Schneeschuh"

 

dr kaputte Schneeschuh

Auch zum anhören.

<))

Is woer emoll in de Wintrferien. Iech koe nimmr genau soong woss murr vurr Goahr geschriem hamm. Mier warrn velleicht sue 12 ‚Äď 13 Goahr alt und lang eweng halbschtark. Demnooch worsch sue 1967 ‚Äď 1968.
Es warrn grood de Winterferien und mier sei jedn Tooch naus durr Welt.
Eibremsn kunnt uns naer dess klaene Oegebuet an Klamottn. Mir hattn net sueviel Oezuch wie heit de Kinner. Nu ja, die braung heitzetoch aeh net viel Oezuch vurr naus dr Welt, waell se goer nimmr grueß nauskumme.
Sue aendrn sich de Zeitn und immr de Altn soong: ‚ÄěFriehr woars schennr‚Äú.
Zegoar vurr denn Leitn die ne Kriech drlebbt hamm hott murr oft denn Satz gehehrt.
Des hott mier immr eweng ze denkn gehm.
Vileicht muss murr nuch e poar Goahr eltr waern und durr Kopf nimmr alles sue genau registriert, dass murr dann denn Satz: ‚ÄěFriehr woars schennr‚Äú ae soocht.
Nu will iech eich nett längr langweiln mit meinr Philesophiererei und will nu moll ze denn Tooch kumme mit denn kaputtn Schneeschuh. Mir Gunge warrn, wie immr wenns goehng ne Wintr, hintrn Weihbearch zinn Schneeschuh foahrn.
Murr hott ball goar kaenn Schnee meeh gesehe, waell inn Haufm Kinnr hintn warrn.
Abfahrtslaef unn Schlalom hammr augetroong, unn fast immr hotts e Maestrschaft gehm.
Mier wollten doch wissen wer vurr uns dr Beste iss. Iech hatt woll, wenn iech miech recht durrinnrn koe in schlechtn Tooch. Bin Abfahrtslaef bie iech geschtirrzt unn bin Schlalom ho iech bi dr aenn Schtang eigefedlt unn bie diskwalefiziert worn.
Iss looch warrlich net droe meine Schneeschuh, die ze derezeit lang e Plastesuhl und Schtahlkantn hattn. Wenn iech heit ehrlich sei sell, warrn des meine bestn Schportoartn net.
Iech woar mit Leib unn Seele e Nordisch Kombinirer. Wu bei iech soong muss, dass murr dr Langlaef nuch bessr geleng hot wie is Schpringe. Iehr griecht scho weiß, ass iech langwiedr eweng vurr den kapputtn Schneeschuh ohlenkn will.
Is iss murr ae scho saupeinlich geween.
Abr losst mier nuch ahmoll e Abweiching zu.
Unnr Wintersporttränr woar derselbe, der ah unnr Schulmaestr bin Schport dinn dr Schuhl in Beereid woar. An erenn annern Tooch sei murr Nohmittich zin trenniern nauf dr Miehleit hie de Vochtlandschanzn gefoahrn. Waell mier untr Dynamo Auerbach geschtart sei hattn mier in Transportr vurr dr Polezei, der uns gefoahrn hott. Oft goengs zurr Hirschleckschanz, diesmol zurr Vochtlandschanz. Wenn iech mich richtich durrinnern koe schtandn do drei Schanzn.
De Grueße, de Juchendschanz und e Kinnrschanz.
Mier sei, in denn Altr wu murr warrn, auf dr Juchendschanz geschprunge.
Unner Tränr hott dodesmoll abr in annrn Plan gehatt. Mier sottn vurr dr Grueßn schpringe. Nu ja, ihr kennt eich goar net vierschtelln wie grueß die Schanz auf aehmoll wurn iss.
Wemmurr naufgeguckt hott, hott murr gemaehnt der Oelaeftoorm gitt bis naufm Himml. Dr Frank un iech sottn des heit oehgie. Dr Tränr hott gemaehnt aemoll misst der Tooch sei wu murr nauf dr Grueßn missn und der Tooch waer nu ehm heit kumme. Mier hamm uns unnere Schpringer nauf dr Schultr gepackt und sei nauf denn Oelaeftoorm Schrietl vurr Schrietl dingenaufgeklaettrt. Dr Tränr hatt gemaehnt murr sottn vurr ganz uehm oefange, waell dr Schnee heit net schnell iss un murr glei gerood nei dr Schpur kenntn. Es goob ja do ze dere Zeit nuch kaenn Balkn zinn oefoahrn, naer Luckn, wu murr nochert immschpringe musst imm gerood nei dr Oelaefschpur ze kumme.
Ich glaeb mier hattn vornweg nuch nie sue lang gebraucht im de Schpringer noezeschnalln.
Waell dr Frank durr bessere Schpringer vurr uns zwee woar, sottr aeh zeerscht schpringe.
Iech koe eich fei naer soong, dess woar mir aeh ganz recht.
Dr Frank iss nu ganz langsam vorrn hie bin Oelaeftoorm, un nuch eweng un nuch eweng vier, biss de Schneeschuh vorrn iebr geklappt sei und ab ging de Post. Iech hoh vurr uehm beabsolviert wie des durr Frank bewaerkstellicht.
Bis hiehne Schanzntisch un die erschtn poar Metr dinn dr Luft kunnt murr vurr uehm zuguckn, nooch woar Ebbe.
Freilich is dr Frank naer, wie murr sue soocht, driebrgefoahrn un net weggeschprunge.
Iech hoh ne kurz nuch in dr Luft gesehe. Iss woar aeh kae Vierloch ze sehe. Und nooch hoh iech nischt meeh gesehe.
Iss erschte woss iech dann duntn dinn Auslaef gesehe hoh, woar e Schneeschuh. Kurz drauf koam durr Frank längedeläng dingenoh geplaescht mit denn annrn Schneeschuh droe denn ann Bae. Iech glaeb iech muß eich net durrklaern woss mier in denn Aengblick durnge Kopf gange iss.
Nooch e poor Minutn woar dr Auslaef wiedr frei, wubei iech sehe kunnt, dass dr Frank ellae ausn Auslaef geloffm iss. Angst dierekt woar des net woss iech hatt, abr inn unheimlichn Reschpeckt vurr dere Grue√ün Schanz. Wu iech gedacht hoh, Michael schnall de Schneeschuh roh und trooch se nuntr, hoh iech ne Tr√§nr schreie hearn: ‚ÄěSchanze frei‚Äú.
Durr Schrei woar nuch nett vurrhallt, iss mei linkes Bae ganz warm unn naß wurn.
Iss woar also doch Angst, denn naer vurrn Reschpeckt hett iech emende nett nei dr Hues gesaecht. Woar des dr Mut dr Vurrzweifling odr iech waess ae nimmr. Jedenfalls hoh iech de Schneeschuh viergeschuem biss se aeh nei der Oelaefschpur geklappt sei unn lues gings.
Murr hatt am Schanzntisch e ganz annere Geschwindigkeit wie aff dr Juchendschanz.
Naer driebrfoahrn wor ae net einfach, denn de Luft haett aenn hintn nei gedrickt.
Desweeng hoh iech halt inschtinktiev noonge Schanzntisch de Bae eweng oegezueng. Freilich goeng des miet dere Halting aeh net weit nuntr. Abr iech hoh nochert denn Abfahrtslaef geschtandn unn bie net geschtirzt. Unnr Tränr woar net grood uhzefriedn mit uns. Urr hot naer gemaent dass dr Frank bi saen Schturz nuch e bessere Haltung hat wie iech bi maen geschtandene Schprung. Ob iehr mier des glaebbt odr aeh net, seit denn Tooch woar mier klaar, daß mier zwehe kaena Freind meeh waern kunntn.
Durr Frank unn iech hamm den Tooch aeh naer denn aenn Schprung gemacht. Schpetr sei murr hieh unn doo scho wiedr vurr durr grueßn Vochtlandsschanz geschprunge. Ich glaeb iech muss nu wiedr ze denn kaputtn Schneeschuh kumme, aeh wenns mier eweng schwer fellt. Iss dutt miech heit nuch ab unn zu beschäftign, dass miech wiedr emoll durr Ehrgeiz sue gerietn hatt, dass iech sette Sach bexiert hoh.
Wie am Oehfang gesoocht warrn murr hintn Weihbaerch und iech hatt nett maen bestn Tooch. Bin Abfahrtslaef und bin Schlalom woar nischt ze gewinne gewehn.
Mei Freind Hubert und iech warrn miet de Letztn die haemm sei. Duntn Weech hoh iech denn Vierschlooch gemacht, wer zeerrscht durrhaemm be mier droen Gartentierle iss.
Ierchendwos wott iech ja denn Tooch gewinne. Iech wusst aeh das dr Hubert nett dr schnellste Laefr woahr.
Nu muß iech drzusoong, vurrn Weihbaerch bis haemm ze unnern Gartntierle, woahr voorne und noohnge Schradsch Teich naehr Wies. Doo schtandn nuch kaene Haisr. Nu itze goeng de Hatz lues. Iech waeß nuch wie heit, daß iech duem Damm binn Schradrsch Teich vurrn looch unn gedacht hoh des koe dr Hubert nimmr aufhulln.
Velleicht kaene zeeh Metr waettr hieh, hoh iech mier mit denn aenn Schteckn sellbr e Bae geschtellt unn bie vorniebr hiehgeplaescht. Mei Freind durr Hubert is an mier vurrbeigeschtiermt unn woar zeerscht droe unnern Gartntierle und hott gefeixt, waell iech nuch vollr Schnee behaengt zinn Ziel kumme bie. Freilich hottr dreckitt gelacht unn gemeckert aeh waellr gehng mier gewunne hatt. Itze kimmt mei Schand.
Vollr Wut iebr denn vurrpasstn Siech unn saen Gelaechtr hoh iech ne kurzr Hand is Härrle vurr ann Schneeschuh weggeloetscht.
Im sellm Moment woers murr wie wenn e Blitz eischleecht. Wos hatt iech do naer wiedr oehgericht.
Durr Hubert hott geschriern: ‚Äědie bezoohlste‚Äú, hott siech immgedreht und iss ne Baerch nauf, haemm.
Ze derezeit hatt niemand sueviel Geld, dass murr gleich wiedr e Poar neie Schneeschuh kaefm kunnt.
Iech hoh die Sach zeerscht maen Gruesvoetr Albert gebeicht. Der hott mier gesoocht, daß iech denn kaputtn Schneeschuh mit zammstn Haerrle vurr maen Freind hulln sott.
Nu bie iech bin Hubert durhaemm neigeschmaucht unn hoh murr des Donnerwettr vurrn Hubert seinr Muttr Hanni oehgehorcht. Nooch hoh iech mier denn kaputtn Schneeschuh gehm loon unn bie durmiet haemm.
Mei Gru√üvoetr iss ne annern Tooch naus durr Gecherschgrie zinn Lippold¬īs Walter, der Schneeschuh hergeschtellt und aeh reperiert hot, gefohrn unn hot in Auftroch gehm, da√ü des H√§rrle wiedr richtich noegemacht waern sott. Mei Gru√üvoetr hatt bin Lippold¬īs Walter als Stellmacher gearbeit unn hott nett lang wartn braung. Iss hott kae Woch gedauert, do kunnt iech ne Hubert denn reperiertn Schneeschuh wiedr naufschaffm.
Durr Hubert iss aeh heit nuch mei Freind, wenn murr aeh ganz selten moll zammkumme.
E richtiche Freindschaft haert nie auf.
Mit meine Freind hoh ich in durr Kinnerzeit viel dorrlebbt.
Abr dess sei wiedr annere Geschichtle.
Michael Stieber
09/2020


Impressum

Quellennachweise

  • Alle Bilder sind urheberechtlich gesch√ľtzt, d√ľrfen weder vollst√§ndig oder auszugsweise kopiert oder vervielf√§ltigt werden.
Icons erstellt von Freepik from www.flaticon.com